podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Arabia Saudyjska - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Arabia Saudyjska - wiza, ambasady, przepisy

Riyadh     
arabia-saudyjska
Arabia Saudyjska - podróże do Arabii SaudyjskiejArabia Saudyjska - mapa krajuArabia Saudyjska - spis artykułów i galeriiArabia Saudyjska - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeArabia Saudyjska - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaArabia Saudyjska - szczepienia, zdrowie, poradyArabia Saudyjska - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROArabia Saudyjska - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOArabia Saudyjska - przewodniki, mapy, atlasy
Wybierasz się tam? Będzie ci potrzebna wiza do Arabii Saudyjskiej. W Geoblogu możesz ją zamówić z dostawą do domu!
Zobacz cenę wizy do Arabii Saudyjskiej, oferujemy najniższe stawki pośrednictwa w uzyskaniu wiz.
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele RP są obowiązani do uzyskania wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu. Paszport po­winien być ważny minimum 6 miesięcy od daty plano­wanego przekroczenia granicy. Ambasada Arabii Saudyjskiej w War­sza­wie udziela wiz na podstawie decyzji swoich władz lub zapro­szenia saudyjskiej instytucji czy firmy, która sponsoruje przyjazd. Każdy przyjeżdżający musi w zasadzie mieć miejsco­wego sponsora, który ponosi za niego pełną odpowiedzialność, przy czym w roli tej nie mogą występować przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne. Uzyskanie wizy na granicy nie jest możliwe. Nie wydaje się wiz lotniskowych ani uprawniających do wyjścia z portu morskiego. Wydawane są wizy: biznesowe (na podsta­wie zaproszeń saudyjskich firm bądź izb handlu i przemysłu), odwie­dzinowe (dla najbliższych krewnych), tran­zytowe oraz religijne (pielgrzymki – hadż i umra), w których przypadku przyjazd łączy się z przestrzeganiem odrębnie określonej procedury. Wizy turystyczne wydawane są jedynie członkom zorganizowanych i wcześniej zaakceptowanych grup reali­zujących ściśle ustalony program. W skrajnych przy­pad­kach procedura uzyskania wizy może trwać do kilku mie­sięcy. Sau­dyjskie MSZ uruchomiło jesie­nią 2006 r. elektro­nicz­ny system wizowy (dostępny na stronie: www.mofa.gov.sa), za którego pośrednictwem można uzyskać (w przypadku spełnie­nia wymaganych kryteriów) w trybie on-line numer referencyjny przyśpieszający uzyskanie wizy w przedstawicielstwach dyplomatycz­nych Arabii Saudyjskiej. Na podstawie wizy biznesowej lub odwiedzinowej można poruszać się po ogólnodostępnych miejscach w kraju. Uprawniają one jednocześnie do opuszczenia Królestwa Arabii Saudyjskiej. Osobom udającym się tranzytem samochodem z Jordanii do Kuwejtu bądź Jemenu wy­da­wane są zazwyczaj trzydniowe wizy tranzy­towe na podstawie karnetu (tzw. trip ticket, nabywany w miejsco­wych agencjach turystycznych) bądź wizy docelowej oraz dokumentów potwier­dzających, iż są właścicielami po­jazdu. Osoby podróżujące między Jordanią a Bahrajnem, Katarem i Zjednoczonymi Emira­tami Arabskimi mogą uzyskać wizę siedmiodniową. Wizy tranzytowe określają trasę prze­jazdu przez Arabię Saudyjską. Przy przejeździe tranzy­towym przez Arabię Saudyjską wymagane jest ubezpie­czenie pojazdu, które można wykupić na granicy. Polskie polisy nie są uznawane. Uwaga: Planując podróż do Arabii Saudyjskiej, należy uwzględnić, iż pieczątka izraelska w paszporcie może uniemożliwić uzyskanie wizy bądź przekroczenie granicy. Trzeba też pamiętać, że Saudyj­czycy, określając ważność wizy, posługują się kalendarzem mu­zułmań­skim (hidżra), zgodnie z którym rok kalendarzowy liczy 354 dni, a więc jest o 11 dni krótszy od roku liczonego według kalendarza gregoriańskiego. Wiza miesięczna jest zatem ważna odpowiednio 29 lub 30 dni. Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego, posiadania określonych środków finansowych na każdy dzień pobytu ani indywidualnego ubezpieczenia (w które należy się jednak zaopatrzyć we własnym interesie). Kobiety, które podróżują samotnie, powinny zadbać o obecność na lotnisku sponsora lub opiekuna (ich pomoc jest również nie­zbędna przy załatwianiu formalności meldunkowych w hotelu).
Informacje dla kierowców
Władze saudyjskie hono­rują polskie i międzynarodowe prawa jazdy. Na ich podstawie można wypożyczyć samochód w hotelu (niezbędna kopia pasz­portu).
Podróżowanie po kraju
Arabia Saudyjska ma dobrze rozwiniętą sieć nowoczesnych dróg, zwłaszcza między głów­nymi ośrodkami miejskimi i gospodarczymi. Oznakowanie jest dobre, choć napisy nie zawsze są w języku angielskim. Często dochodzi do wypadków drogowych, ponieważ nagminnie nie przestrzega się przepisów ruchu drogowego, a zwłaszcza ogra­niczeń dozwo­lonej prędkości. W razie kolizji należy czekać na przybycie policji. Wszyscy uczestnicy wypadku mogą zostać poproszeni o złożenie wyjaśnień na posterunku policji. Kierow­cy uczest­niczący w poważniejszym wypadku, niezależnie od winy, muszą liczyć się z tym, że mogą być zatrzymani na kilka dni, do czasu ustalenia odpowiedzialności. W każdym przy­padku należy żądać niezwłocznego powiadomienia ambasady, do czego każdy zatrzymany cudzoziemiec ma ustawowe prawo. Wewnętrzny transport autobusowy (między głównymi miastami) i kolejowy (tylko linia Rijad–Dammam) jest słabo rozwinięty, lotniczy natomiast – stosunkowo dobrze. Sau­dyj­skie linie lotnicze Saudia zaliczają się do najbezpieczniejszych przewoźników na świecie (poza Rijadem duże lotniska międzynarodowe znajdują się w Dżeddzie i Dammamie, a krajowe m.in. w Abha, Taifie i Ta­buku). Praktycznie nie ma miejskiej komunikacji publicznej, natomiast powszechnie dostępne i stosunkowo tanie są taksówki. Baza hotelowa oraz służba zdrowia są dobrze rozwinięte i nowo­czesne, zwłaszcza w dużych miastach.
Przepisy celne
Są bardzo restrykcyjne. Ściśle egzekwowany jest zakaz wwozu broni i narkotyków oraz czegokolwiek, co mogłoby zostać uznane za sprzeczne z zasadami islamu. Zakaz obejmuje publikacje i dewocjonalia inne niż islamskie, wiep­rzo­winę i jej przetwory, alkohol oraz pornografię – wszystko w bardzo szerokim rozumieniu. Artykuły te są konfiskowane, a podróżny jest karany grzywną i wpisywany na czarną listę, co faktycznie uniemożliwia powtórne uzyskanie wizy wjazdowej. Muszą się z tym liczyć także członkowie delegacji oficjalnych i dyplomaci. Kontrola celna we wszystkich punktach gra­nicznych jest z reguły bardzo skrupulatna, prześwietlany jest również bagaż podręczny. Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy.
Bezpieczeństwo
W związku z potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym przy planowaniu podróży do Arabii Saudyj­skiej należy brać pod uwagę aktualną sytuację, a przebywając już na jej terytorium – wykazywać należytą troskę o bezpie­czeństwo oso­biste. Z tego względu m.in. zaleca się powia­damianie ambasady o przyjeździe do Arabii Saudyjskiej i zgło­sze­nie (e-mail) nie­zbędnych danych kontaktowych. Podró­żo­wanie po odległych, słabo zaludnionych terenach górskich i pustynnych – zwłaszcza przygranicznych – może być niebezpieczne.
Przydatne informacje
• Pieniądze wymienia się w bankach (część banków świadczy tę usługę jedynie posiadaczom kont, wyjątkiem są oddziały ban­ków na lotniskach międzynarodowych), w kantorach i renomo­wa­nych hotelach na podstawie paszportu lub iqamy. W po­wszechnym użyciu są karty kredytowe i płatnicze dużych sieci (MasterCard, VISA, American Express).

• Urzędy są czynne od soboty do środy, z uwzględnieniem półgodzinnych przerw na modlitwy. W bankach i firmach pry­watnych niektóre sprawy można też załatwić w czwartek rano.

• W restauracjach, parkach, bankach, szkołach i innych insty­tucjach publicznych obowiązuje podział według płci, tzn. od­dziel­ne pomieszczenia dostępne są dla mężczyzn oraz rodzin i kobiet. Zasady te nie dotyczą większości skle­pów i komplek­sów handlowych.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Rijadzie
Al-Worood Area
20, Abdullah Bin Jafar Street
P.O. Box 94016
Riyadh 11693
Kingdom of Saudi Arabia
tel.: (00-966 1) 454 92 74, 470 85 19, 450 88 89
fax: (00-966 1) 454 92 10
e-mail: rijadamb@shabakah.net.sa
www.riyadh.polemb.net

Konsulat Honorowy RP w Dżeddzie
Konsul honorowy Szejk Hassan Attar (języki: arabski, angielski)
City Centre, King Abdulaziz Street
Attar Building, 1st floor
P.O. Box 439
Jeddah 21411
Kingdom of Saudi Arabia
tel.: (00-9662) 649 37 62
fax: (00-9662) 648 47 05
e-mail: hattar@sbm.net.sa
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej
ul.Stępińska 55
00-379 Warszawa
tel.: 840 00 00, 840 65 99, 840 64 93
fax.: 840 56 36
info@saudiembassy.pl
econo@saudiembassy.pl